Els
números

Pel que fa els "números", segons la informació facilitada, i resumint molt, l'esquema següent reflexa els ingressos i despeses de 2014, en milers d'euros:Segons el document obtingut, en aquests números no hi ha les despeses corresponents als serveis bàsics gestionats directament des del CSdM, és a dir, comptabilitat, nòmines, compres, informàtica, comunicacions, etc.

Pel que fa a ingressos:
- un 33% venen de places subvencionades per l'ICASS,
- un 56% de residents particulars ...

Pel que fa a les despeses:
- el 66% corresponen a Personal,
- i un 22% a serveis externalitzats (neteja, bugaderia, cuina, ...)

Un primer càlcul indica que el cost mitjà per plaça és de 1'5 Meuros/62 places = +/- 24.200 euros-any/resident
En un Informe referit al 2004, la Sindicatura de Comptes donava dades comparant costos en residències de titularitat pública però amb diferent tipus de gestió (directe o indirecte), explicant les diferències per les ràtios establertes, pel tipus d'edificis i per les diverses condicions de treball (horaris, salaris, ...):